Top 10 Thành phố có mức giá sinh hoạt rẻ nhất thế giới

New Delhi,Ấn Độ

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 48

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,11 USD
5 năm trước: 0,88 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 21,38 USD
5 năm trước: 41,78 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 2,08 USD
5 năm trước: 2,05 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,24 USD
5 năm trước: 1,07 USD

Algiers, Algeria

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,89 USD
5 năm trước: 2,35 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 11,28 USD
5 năm trước: 6,49 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 5,01 USD
5 năm trước: 3,51 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 0,28 USD
5 năm trước: 0,33 USD

Bucharest, Romania

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,92 USD
5 năm trước: 2,31 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 3,77 USD
5 năm trước: 4,89 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 3,59 USD
5 năm trước: 2,03 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,17 USD
5 năm trước: 1,04 USD

Jeddah, Saudi Arabia

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 57

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,33 USD
5 năm trước: 1,10 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: Không rõ
5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 2,40 USD
5 năm trước: 1,60 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 0,13 USD
5 năm trước: 0,16 USD

Tehran, Iran

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 58

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,55 USD
5 năm trước: 0,24 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: Không rõ
5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 2,53 USD
5 năm trước: 1,88 USD

Giá 1 lít xăng không chì: 
Hiện nay: 0,53 USD
5 năm trước: 0,11 USD

Panama City, Panama

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 56

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 3,34 USD
5 năm trước: 1,95 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 6,92 USD
5 năm trước: 11,00 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 4,08 USD
5 năm trước: 1,43 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,15 USD
5 năm trước: 0,83 USD

Karachi, Pakistan

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,76 USD
5 năm trước: 1,86 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 14,79 USD
5 năm trước: 11,15 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 1,73 USD
5 năm trước: 1,32 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,23 USD
5 năm trước: 0,89 USD

Mumbai, Ấn Độ

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 0,86 USD
5 năm trước: 0,95 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 23,82 USD
5 năm trước: 27,03 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 1,79 USD
5 năm trước: 2,01 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,38 USD
5 năm trước: 1,20 USD

Colombo, Sri Lanka

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 2,27 USD
5 năm trước: 1,17 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 12,35 USD
5 năm trước: 10,53 USD

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 3,78 USD
5 năm trước: 2,53 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,17 USD
5 năm trước: 1,04 USD

Kathmandu, Nepal

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 50

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:
Hiện nay: 1,21 USD
5 năm trước: 0,81 USD

Giá 1 chai rượu vang:
Hiện nay: 21,33 USD
5 năm trước: 16,05

Giá 1 bao thuốc lá:
Hiện nay: 1,69
5 năm trước: 1,38 USD

Giá 1 lít xăng không chì:  
Hiện nay: 1,41 USD
5 năm trước: 1,03 USD

Be the first to post a comment.

Add a comment